Betingelser

Betingelser for påmelding

1. OM AVTALEN

Ved å akseptere vilkårene ved kjøp av kurs og tjenester ved THALES AS, har kunde akseptert vilkårene i denne avtale. Påmeldingen er økonomisk bindene. Ved bestilling via web (www.thalesmatematikk.no) gjelder Lov om angrefrist. Kunde vil motta en påmeldingsbekreftelse sammen med et ferdig utfylt angreskjema fra THALES på e-post. Påmeldingsbekreftelsen og vilkårene utgjør til sammen kundens avtale med THALES.

Dersom kunde ikke har levert kopi av gyldig vitnemål / kompetansebevis, tar THALES ikke ansvar for at fagsammensetningen blir riktig.

2. SKOLERUTE VED PRIVATISTKURS

Privatistkursene ved THALES følger som hovedregel skoleruten for Bergen Kommune. Timeplanen kan bli forandret i løpet av året dersom uforutsette omstendigheter skulle oppstå.

3. OPPMELDING TIL EKSAMEN VED PRIVATISTKURS

Det er Fylkeskommunen som er ansvarlig for organisering, gjennomføring og sensur av privatist-eksamen, og som tar i mot påmeldinger til eksamen. THALES er ikke involvert i gjennomføring av privatist-eksamen. Kunde er ansvarlig for å melde seg opp til riktig eksamen via privatistweb.no, og må selv dekke privatisteksamensgebyr til Fylkeskommunen.

4. FAKTURERINGS- OG BETALINGSVILKÅR

Kursavgifter er summen av prisen på de enkelte tjenester, materialer, kurs og seminarer kunden har meldt seg opp til, deltatt på eller kjøpt, samt registreringsavgift og andre avgifter i samsvar med de betingelser som er anført i avtalen. Kontrakten er økonomisk bindende. Kunden plikter å betale i henhold til avdrags-/forfallsdatoer i. Ved eventuelt avbrudd, plikter kunde å betale i henhold til vilkårenes regler om avbrudd, se pkt. 6.

Ved forsinket innbetaling av avdrag påløper forsinkelsesrenter etter ”Lov om renter ved forsinket betaling”. Avdrag blir oversendt inkasso ved forsinket betaling. Kursavgifter for avlyste kurs refunderes kunden.

Ved behov for utsatt betaling må Kunde kontakte THALES.

Avtalen er personlig og kan ikke overdras til andre. Dersom andre, for eksempel arbeidsgiver eller enkeltpersoner, skal dekke kursavgift helt eller delvis, må denne medsignere en egen avtale. Kunde som ikke regnes som forbruker skal betale for kurset slik det fremgår av avtalen.

4.1 Betalingsmuligheter

Ved THALES har du ulike betalingsmuligheter:

4.1.1 Alt på én - 1 - faktura

Det påløper ingen ekstra fakturagebyr. Faktura betales forskuddsvis og innen forfallsdato på utsendt faktura.

4.1.2 Månedlig faktura

Utløser et månedlig fakturagebyr på kr. 75. Faktura betales forskuddsvis og innen forfallsdato på utsendt faktura.

4.1.3 Kvartalsvis faktura

Utløser et fakturagebyr på kr. 75 per faktura. Faktura betales forskuddsvis og innen forfallsdato på utsendt faktura.

5. ANGRERETT

Etter angrerettloven har du 14-dagers angrerett etter kontraktinngåelse. Forutsetning for at angrerett kan tas i bruk er at avtalen har blitt inngått ved fjernsalg (per telefon eller web) eller utenfor fast lærested. Angreretten gjelder derfor kun for dem som ikke har vært til en samtale ved lærestedet i forbindelse med påmelding/kontraktsignering. Kunde har 14 dagers angrerett etter mottatt bestillingsbekreftelse. Avmelding skal skje skriftlig per brev eller e-post med utfylt angre-skjema vedlagt.

6. AVBRUDD OG UTMELDING AV KURS

Ved avbrudd beregnes en registreringsavgift, se pkt. 6.2 og 6.3. Dersom kunden trekker seg før kursavgift er betalt, må registreringsavgift likevel betales. Kursavgift som er innbetalt utover registreringsavgift refunderes Kunde/Kursdeltager.

6.1 Formkrav

Dersom kursdeltager avbryter kurset midlertidig eller sier fra seg kursplassen, skal Kunden gi THALES skriftlig varsel om avbrudd, uansett årsak.

THALES skal sende en skriftlig bekreftelse for at avbrudd er registrert. Kunde kan ikke gå ut fra at avbrudd er registrert før en slik bekreftelse foreligger, fordi bevisbyrden for at avbrudd er varslet ligger hos kunden.

6.2 Før kursoppstart

Dersom kunden sier opp før kursoppstart vil Kunde/ Kursdeltager få kreditert kursavgiften med fradrag av registreringsavgift på kr. 1500,- pr. fag/kurs. Uavhengig av antall fag/kurs deltager melder seg av i samme avmelding, vil kunden maksimalt belastes for to registreringsavgifter. En kurspakke regnes som minimum to fag.

6.3 Etter kursstart

HELÅRSFAG: Ved avmelding etter kursstart frem til 20. desember må Kunden betale 70 % av kursavgiften for kurs som varer over to semestre eller mer, 75 % ved avmelding etter den 21. desember og frem til kursstart, 100 % etter oppstart av 2. semester.

SEMESTERFAG: Ved avmelding f.o.m. kursstart må kunden betale kursavgifter i sin helhet.

6.4 Erstatte fag

Hvis Kunden trekker seg fra inngått kontrakt ved å erstatte den med en ny, gjelder avbruddsreglene fra opprinnelig kontraktinngåelse.

6.5 Søknad om avbrekk

Kunden kan søke THALES om avbrekk eller avbrudd ved:

Dokumentert sykdomUforutsett innkalling til militærtjeneste som gjør det umulig å gjennomføre kursetAndre tungtveiende grunner, personlig force majeure.

Alle søknader må sendes umiddelbart etter oppstått hendelse, og senest 2 uker etter hendelen har oppstått. Søknad må sendes skriftlig til THALES. Ved helserelaterte hendelser må det aktuelle forhold dokumenteres med legeerklæring og leveres sammen med skriftlig avbruddsmelding til lærestedet senest innen to uker etter påbegynt fravær.

7. OPPTAK AV UNDERVISNING

7. 1 Formål

THALES gjør deg oppmerksom på at det gjøres video- og lydopptak av undervisning slik at kursdeltakere kan følge undervisningen på egen plattform, dersom de ikke kan være tilstede i en undervisningsøkt.

7.2 Hva, hvem, når, hvor, hvordan

Undervisningsøkter filmes fra bakerst i klasse-rommet, mot læreren og med læreren og tavle i fokus. Kursdeltakere kan komme på film, men hovedsakelig hvis de skal frem å skrive på tavlen eller presentere noe. Dersom kursdeltaker ikke ønsker å komme frem til tavlen, må dette avklares med lærer forut for undervisningsøkten. Lærer kan likevel be kursdeltaker om å være aktiv i undervisningsøkten, uten å måtte komme frem til tavlen.

Ethvert video- og lydopptak finner sted innenfor tidsrommet av en undervisningsøkt.

Lærer kan ta forbehold om at det ikke tas lydopptak ved enkelte forelesninger eller deler av en forelesning dersom forelesningen inneholder sensitiv informasjon eller personopplysninger.

7.3 Dersom kursdeltakere ønsker å gjøre video- og/eller lydopptak

Private video- og lydopptak av undervisning skal skje etter samtykke fra medstudenter og lærer.

Dersom kursdeltakere ønsker å gjøre egne opptak i f.eks. gruppeoppgaver eller annet, skal lærer meldes i fra til om dette. Et slikt opptak skal kun brukes til privat bruk i forbindelse med innlæring av det aktuelle stoffet eller til presentasjon av materiale ved THALES, og kan ikke distribueres uten videre godkjenning fra THALES’ daglige leder.

7.4 Visning og lagring

Opptak og lyd vil legges ut på THALES’ nettside samme dag som undervisningen skjer. Opptak og lyd vil ligge tilgjengelig for lærer og medstudenter i faget ditt frem til eksamen. THALES forbeholder seg retten til å lagre lyd og opptak i egne arkivsystemer i inntil 3 år etter avsluttet kurs.

THALES forbeholder seg også retten til å benytte  seg av video- og lydklipp fra undervisningen i markedsøyemed eller i undervisningsøkter. Dersom du ikke ønsker at THALES skal benytte seg av klipp etter dette avsnitt, må du gi THALES skriftlig beskjed om dette innen fire uker etter kursets slutt.

Dersom THALES ønsker å benytte seg av video- og lydklipp fra undervisningen før kursets slutt og innen 4 uker etter at kurset er slutt, skal THALES innhente tillatelse til dette fra de kursdeltakere som kommer til syne i videoklippet.

8. MISLIGHOLD AV AVTALEN

8.1 THALES’ mislighold:

Dersom THALES misligholder avtalen ved at den ikke gir det kurstilbudet, eventuelt ikke den kvalitet på dette, som Kursdeltageren har krav på etter avtalen (se pkt. 8), har THALES rett til å kompensere dette i form av supplerende eller alternativt relevant opplærings-tilbud. Såfremt ikke forholdet kan utbedres i samsvar med ovennevnte, kan Kunden heve avtalen dersom det foreligger vesentlig mislighold fra THALES’ side. Melding om slik heving må gis THALES innen rimelig tid, og meldingen skal være skriftlig. THALES vil da refundere betalte avgifter for resterende kursperiode. Utover det som er angitt ovenfor, kan ikke Kunden gjøre noe krav gjeldende mot THALES som følge av mislighold. Dette gjelder ikke Kunder som anses å være forbrukere som kan kreve erstattet direkte dokumenterbart tap som er adekvat, men ikke indirekte tap. Slik erstatning er begrenset oppad til et beløp tilsvarende verdien av betalt kursavgift.

8.2 Kundens mislighold:

Ved mer enn 14 dagers forsinket innbetaling av registrerings- eller kursavgift eller annen godtgjørelse til THALES, skal Kunden betale rente i henhold til lov om rente ved forsinket betaling av 17.12.76 nr. 100, og purring vil bli sendt. Det vil påløpe et purregebyr på kroner 75,-. Er ikke kravet betalt innen 14 dager etter purring er sendt vil kravet bli inndrevet gjennom rettslig inkasso i henhold til inkassoloven. Ved vesentlig mislighold av avtalen fra Kursdeltagerens side, kan THALES heve den etter forutgående varsel. THALES skal skriftlig gi melding om slik heving.

9. THALES’ ANSVAR

THALES plikter å oppfylle de aktuelle krav som fremgår av denne avtale. THALES skal behandle personopplysninger i henhold til gjeldende lovverk.

9.1 Ved privatistkurs  og personlig lærer

THALES skal stille med faglig kvalifiserte lærere. Lærerne blir evaluert hvert semester. THALES skal utøve utdanningsløpet i samsvar med de planer som på forhånd er lagt frem for kunden. THALES kan likevel foreta endringer hvis spesielle forhold tilsier det. THALES må dokumentere og begrunne hvorfor endringene er nødvendige. Ved stedsbaserte kurs (undervisning i klasserom) forbeholder THALES seg retten til å avlyse kurset som følge av liten deltakelse eller av andre årsaker som er utenfor THALES’ kontroll. Ved avlysning fra THALES sin side vil kunden få refundert alle innbetalte registrerings- og kursavgifter. Dersom THALES avlyser kurstilbudet som følge av liten deltagelse må varsel om avlysning sendes kursdeltageren så tidlig som mulig og senest innen 1 uke før kursstart. THALES er da pliktig å prøve å sette opp et alternativt kurstilbud til kunden ved THALES eller annen aktør.

10. KUNDES ANSVAR

Kunden/Kursdeltageren plikter å oppfylle de aktuelle krav som fremgår av denne avtale.

10.1 Ved privatistkurs og personlig lærer

For å være best mulig forberedt til eksamen, bør Kursdeltager følge undervisningsopplegget ved å

Møte og være tilstede ved undervisnings-økteneSe øktene på nett, dersom du ikke kan være fysisk til stedeGjøre alle innleveringerGjøre de arbeider som kreves og anbefalesVære aktiv i timeneSpørre om hjelp ved behovDelta i kollokviegrupper

Kunden plikter å betale kursavgifter iht. avdrags-/ forfallsdatoer i kontrakt, samt kontraktens regler om avbrudd.

10.2 Taushetsplikt

Dersom kursdeltakere gjennom sitt kursløp, kursarbeid, oppdrag eller verv i forbindelse med THALES blir kjent med bestemte opplysninger som de ikke skal gi videre, er kursdeltakerne underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten omfatter også kjennskap til noens personlige forhold.

Dette må ikke være til hinder for å varsle om kritikkverdige og ulovlige forhold.

Taushetsplikten gjelder også etter at eleven har av-sluttet kursvirksomheten ved THALES.

10.3 Ordensregler

Kursdeltager forplikter seg til å overholde de retningslinjer som fremkommer av det til enhver tid gjeldende ordensreglement som fremkommer på THALES’ nettside.

11. ANNET

Ved signering av kontrakt, aksepteres betingelser gitt i dette vedlegg.